(Bảo trì máy tính) XUẤT HIỆN LOẠT LỖ HỎNG ĐE DỌA TOÀN BỘ SMARTPHONE VÀ PCLỗ hổng bảo mật này cho phép tin tặc đánh cắp thông tin nhạy cảm từ bất cứ smartphone và máy tính nào sử dụng chip Intel, AMD và ARM Holdings.Nặng nhất là lỗ hổng trên chip Intel ảnh hưởng tới laptop, PC, smartphone, máy tính bảng và máy chủ Internet. Mặc dù cho rằng lỗ hổng này không xuất hiện từ đầu, Intel và ARM vẫn yêu cầu người dùng tải về bản vá lỗi và nâng cấp hệ điều hành ngay lập tức.Cả hai lỗ hổng nghiêm trọng đều được nhóm Google Project Zero và các nhà nghiên cứu bảo mật...